سریع به جلو

رویای تماشای یک فیلم تلویزیونی سریع در حال حرکت و یا نشان می دهد نماد بی صبری است. همچنین می تواند نمایندگی از نیاز به راحتی و یا تمایل به اتلاف وقت نیست. به خواب است که زندگی خود را در حال حرکت سریع به جلو نماد احساسات در مورد یک وضعیت در زندگی خود را ~بودن در مسیر سریع~. نشانه ای که شما نیاز به کاهش سرعت. رویای زندگی سریع خود را نیز می تواند نشانه ای است که شما احساس می کنید که زندگی در حال حرکت بیش از حد به سرعت و یا که زندگی در حال عبور از شما است.