بدبخت

رویای حریص بودن نماد شما و یا یک فرد دیگر با نگرش است که مراقبت در مورد انجام هر کاری به شخص دیگری در حالی که در انتظار برای همه چیز شما می خواهید. منفی, حریص بودن می تواند نشانه ای است که شما انتظار بیش از حد برای هیچ چیز. همچنین می تواند نمایندگی از خودخواهی و یا حسادت است که شما نمی خواهید به کمتر از فرد دیگر.