بدبخت

برای رویا که شما بدبخت, نشان می دهد راه تفکر خود را در مورد خودتان. این نشان دهنده احساس ناکافی خود را از اعتماد به نفس پایین است. شاید شما در محدودیت در مهارت های خود را قرار داده اند، کاهش ارزش خود را. شما باید به وضوح بیشتر در مورد پتانسیل فکر می کنم, آنچه شما برای اطمینان. همچنین، به اطراف نگاه کنید و ببینید که چه طیف گسترده ای از ویژگی های در دسترس شما هستند.