شکست

برای رویا که ماشین خود را می شکند نماد تشدید خودتان، فشار خود را بیش از حد سخت، و یا رفتن فراتر از حد. شما می توانید به سمت مشکلات جسمی، مشکلات و حتی بیماری سر. شما نیاز به مراقبت بهتر از خودتان و یا ارزیابی مجدد انتخاب ها و جایگزین های خود را. متناوبا, سقوط وسیله نقلیه می تواند منابع نشان می دهد, اعتماد, و یا روابط است که در حال توجه قابل توجه.