فروش

اگر شما چیزی را در یک رویا به فروش می رسانند، می تواند نشان دهد که شما در حال تلاش برای خلاص شدن از شر چیزهای غیر ضروری شما در زندگی خود را. متناوبا, رویا ممکن است مبارزه نشان می دهد, به رها کردن عادات قدیمی, روز ها و یا ایده ها.