شکست

این که آیا شما رویای ماشین خود را, ون موتور سیکلت و یا هر وسیله نقلیه دیگر شما در حال رانندگی شکست, که چنین رویا نشان می دهد فشار شما را برای خودتان ساخته شده است. شاید شما باید آهسته، در غیر این صورت شما خسته خواهد شد. سعی کنید به مراقبت بیشتر از خودتان و تغییر نگرش به چیزهای مرفه، چرا که آن را مهم ترین چیز در جهان نیست.