جو

برای دیدن و یا خوردن جو دو سر نماد مبهم از رویاها است. رویای آن می تواند نماد راحتی و راحتی. این نشان دهنده زندگی ساده است.