کرکس

کرکس نشان دهنده گذشته است که به شما اجازه نمی دهد به تصمیم گیری مهم در زندگی امروز. عواقب گذشته تاثیر زیادی بر آینده داشته است.