صحن

رویا با صحن نماد تعهد، و یا تمایل به انجام هر کاری برای فکر کردن، احساس و یا عمل در راه خاص است. شما و یا برخی از جنبه های شخصیت خود را بسیار متمرکز و مایل به تحمل فداکاری برای حفظ تمرکز و وظیفه است. شما نمی توانید اهمیت دهد که چگونه گیج و یا دشوار می شود. پیش بند نشان می دهد علاقه قوی در آنچه شما در مورد فکر و نگه داشتن آن. پنهان کاری، حفاظت بیش از حد و یا قربانی کردن چیزهای کمتر مهم یا جالب برای نگه داشتن تفکر در یک راه خاص.