صحن

اگر شما رویای پوشیدن و یا دیدن صحن در رویای خود را, به این معنی است که شما و یا کسی که شما می دانید باید برای انجام یک پروژه مهم در محل کار. این رویا همچنین نشان دهنده رمز و راز, حریم خصوصی و رش.