حجاب

اگر شما حجاب در رویا پوشیدند، شما احتمالا تمایل به ازدواج. رویای حجاب نیز می تواند چیزهایی که شما در حال تلاش برای پنهان کردن از دیگران نشان می دهد. شايد اوضاع اون طوري ن باشه که تو وانمود مي کني