ماجراجویانه

رویا در مورد یک ماجراجو نماد جنبه ای از خود را به عنوان جستجو برای چالش های جدید و یا تجربه های هیجان انگیز است. سعی کنید چیزهای جدید، خطر، و یا سعی کنید برای گسترش افق های خود را.