ماجراجویان

رویا در مورد یک شیطان جرات نماد جنبه ای از خود است که همه چیز را به خطر می بیند برای اثبات خود را. شما یا شخص دیگری که متوجه خطر بیش از حد.