پرندگان

پرندگان در رویاها نمادی برای تعالی و رهایی هستند. فرار از محدودیت ها و محدودیت ها. نماد پیشرفت به سوی کامل بودن و هماهنگی. آنها اهداف، آرزوها و امیدهای شما هستند. نوع و رنگ پرنده در رمزگشایی معنی بسیار مهم است (به عنوان مانند، پرندگان سیاه و سفید و یا کرکس نماد مثبت نیست). رویای در مورد پرندگان نماد پتانسیل برای تعالی و رهایی است. برنامه ها و یا آماده سازی برای غلبه بر چیزی. بسیار مراقب باشید در هنگام کار برای اهداف است که به شما آزادی. یکی از می بیند از پرندگان مرده و یا در حال مرگ نشان دهنده ناامیدی و شکست. کشتن پرندگان عمدا می تواند منعکس کننده اسیدی شدن یک ایده الهام بخش و یا آزادی شخص دیگری است. رویای در مورد تخم مرغ نماد اهداف، آرزوها و امید است که در حال توسعه و زمان را به تحقق است. برعکس درست است، اگر تخم مرغ از گونه ای از پرنده است که مثبت نیست. دیدن یک پرنده پرواز نماد تعالی و تحویل است. وزن از شانه های خود را بلند شده بود و شما در حال تجربه احساس آزادی. دیدن از یک پرنده قفس نماد تمایل به آزادی و یا آزادی است. شما احساس می کنید محدود و محدود در برخی از منطقه از زندگی خود را. دیدن از یک پرنده آبی رنگ در رویا نماد تعالی مثبت بر منفی گرایی است. نماد قدرت تفکر، حقیقت، مثبت و انجام آنچه شما می دانید به حق، با فرض نقش قدرتمند تر است. این نیز نشانه ای از تصفیه و حل و فصل درگیری در زندگی شما است. رویای در مورد یک پرنده سفید نماد تمایل به فراتر رفتن و یا غلبه بر یک وضعیت منفی در حال تجدید است. در نهایت تصمیم به فرار از یک وضعیت بد پس از اجتناب از آن نگه داشته می شود. پرنده سفید نیز می تواند نمایندگی از یک باور است که فرار از یک وضعیت بد ایده خوبی است. مثال: مردی رویای دیدن یک پرنده سفید را داشت. در زندگی واقعی او احساس کرد که زندگی خود را به پایان رسید، اما پس از آن او یک تجربه معنوی قدرتمند است که باعث شد او می خواهد برای مبارزه با مشکلات خود و غلبه بر آنها.