پرندگان

هنگامی که شما رویای پرندگان, سپس چنین رویایی نشان می دهد مشکلات کوچک و درگیری با دوستان و یا بستگان خود را.