رانش

رویای در مورد خودتان به آرامی رانش در آب نماد عدم قطعیت و یا یک وضعیت منفی شما در حال مقابله با اجازه می دهد تا شما را به مراقبت از خودتان. انجام تنها آنچه لازم است برای مراقبت از یک مشکل و یا مشکل اجازه می دهد تا شما را به بار آن را به عنوان مورد نیاز. رویای دیدن یک فرد یا شی در حال حرکت به دور از شما در آب نماد یک وضعیت منفی و یا عدم قطعیت است که به آرامی تصرف برخی از جنبه های زندگی خود را. یک رابطه یا چیزی که دوست دارید می تواند به آرامی به دلیل یک مشکل از بین برود.