درخت آکاسیا

رویای در مورد درخت آکاسیا نماد شما و یا شخص دیگری است که در حال توجه به هر چیزی اشتباه در طول یک وضعیت غیر قابل تحمل است. منفی, درخت آکاسیا می تواند نشانه ای است که شما یا شخص دیگری می رود به افراط به چشم پوشی از یک مشکل و یا احساسات دیگران. امتناع از جوانه زدن، حتی اگر یک وضعیت فراتر از وحشتناک است. مثبت, درخت آکاسیا نماد نگه داشتن زمین خود را هنگامی که هیچ کس مراقبت دیگر.