شترمرغ

در رویای دیدن شترمرغ به عنوان توصیه ناخودآگاه به رویاپرداز تفسیر می شود تا فکر کند که شاید او با واقعیت مواجه نیست و در دنیایی از خود زندگی می کند. شما ممکن است در انکار و یا امتناع از پذیرش یک وضعیت. متناوبا، شترمرغ می تواند نماد حقیقت و عدالت باشد.