بیوه

در رویا، شما یک بیوه، سپس این نماد رویا نشان می دهد که شما احساس تنهایی و اندوه در زندگی واقعی است. شما فکر می کنید شما از زندگی اجتماعی منزوی شده است. طرف مثبت این رویا این است که شما عاری از محیط زیست و dispositions. شما عمل و زندگی مستقل بدون فکر کردن به آنچه مردم در مورد شما فکر می کنم.