شترمرغ

رویای در مورد شترمرغ نماد وضعیت است که متوجه هرگز ~نوار~ و یا هرگز اتفاق می افتد. ناامیدی از احساس است که چیزی انجام نمی دهد آنچه شما انتظار آن را به انجام. احساس اینکه شما یا شخص دیگری بازنده است، زیرا چیزی همیشه در مورد آن صحبت می شود، اما هرگز متوجه نشد. رویای در مورد شترمرغ با سر خود را در شن و ماسه دفن نماد موانع شرم آور و یا تاخیر است که آن را نمی خواهد برای متوجه می شود. شما ممکن است شرمنده به صحبت کردن با کسی به دلیل شما کلمه خود را نگه داشته است. مثال: یک زن خواب شترمرغ راه رفتن در نزدیکی او. در زندگی واقعی، او با داشتن یک زمان بسیار سخت گرفتن بیش از یک مرد او را دوست داشت. شترمرغ نشان دهنده آگاهی از رابطه مورد نظر خود را با پسر است که هرگز اتفاق می افتد با وجود برخوردهای متعدد.