جت جنگنده

رویای یک جت جنگنده نماد یک طرح یا پروژه برای اقدام دفاعی است. تلاش یا کمپین برای ~لغو~، کسی که در آزادی یا استقلال شما دخالت می کند. احساس یک تهدید برای تفکر آزاد خود را. مثال: مردی خواب دید که یک جنگنده جت را ترک کرده و برای بمباران کسی آماده می شود. در زندگی واقعی ، حساب تبلیغاتی وابسته به اینترنت خود را هک شد ، و او در تلاش بود برای اثبات هویت خود را به تبلیغ کننده برای دریافت حساب هک شده خود را ترمیم. طیاره جنگنده منعکس کننده تلاش های خود را برای لغو سرقت با صحبت کردن با شرکت و تلاش برای ارائه شواهدی از هویت خود را به پول و وجوه کسب و کار بازگشت.