شاول

رویای یک شاول نماد تظاهرات احترام یا عزت به دیگران است. من احساس خوبی دانستن که شما هرگز اردک، احساس راحتی پیش بینی حس خود را از استقرار و یا قدرت سزاوار به دیگران. خوب است بدانید که مردم نمی توانند شما را خجالت زده زیرا شما بیش از حد مدبر و یا محافظت می شود. منفی, یک شاول ممکن است شما و یا فرد دیگری که بسیار نگران عزت خود را منعکس, دستاوردها, و یا احساس حفاظت.