توجه کنید

اگر شما شنیده هشدار در رویای خود را، پس از آن چنین رویا نشان می دهد مسائل که در آن توجه باید پرداخت شود. هشداری که به شما داده شده است نیز چیزهایی را نشان می دهد که باید دوباره فکر کرد. اگر شما بودید که به کسی هشدار داد، پس چنین رویایی توانایی شما را برای دیدن چیزهایی نشان می دهد که ممکن است در آینده اتفاق بیفتد. مطمئن شوید که شما به اشتراک گذاری همه این چیزها.