مادر بزرگ

رویای در مورد مادر بزرگ خود را ممکن است شهود و یا غرایز روده خود را در شرایطی که شما در حال حاضر در تجربه نشان می دهد. توانایی شما برای تصمیم گیری مثبت برای آینده زمانی که شما در حال حاضر تجربه قبلی. وضعیتی که در آن تجربه و یا در حال حاضر مطلع کمک می کند تا شما را انتخاب کنید که شما را از مشکل دور نگه دارید. متناوبا, مادر بزرگ می تواند نماد انتخاب بصری و یا عاقلانه تر است که جایگزین بسیاری از تصمیم گیری. احساس که زندگی و یا شانس چیزی برای شما انجام می دهد، چه شما آن را دوست دارم و یا نه.