پدربزرگ

رویای در مورد پدربزرگ خود را می تواند آگاهی خود را در شرایطی که شما تجربه قبلی در نشان می دهد. توانایی شما برای تصمیم گیری و یا انتخاب بین حق و اشتباه زمانی که شما در حال حاضر تجربه قبلی. متناوبا, پدر بزرگ می تواند نماد انتخاب عاقلانه تر و یا تجربه است که جایگزین تصمیم گیری های خود را. پدربزرگ و مادربزرگ همچنین ممکن است نماد تصمیم گیری های گرفته شده توسط شما توسط کسی باهوش تر و یا با تجربه تر از شما.