پدر بزرگ و مادربزرگ

رویا در مورد پدر بزرگ و مادربزرگ اغلب نماد جنبه هایی از شخصیت خود را که عاقلانه، با تجربه، و یا از اشتباهات گذشته آموخته اند. منطقه ای از زندگی خود را که در آن شما ~رفت و آن را انجام داد~ و یا بهتر می دانم. متناوبا, پدر بزرگ و مادربزرگ می تواند نماد یک تصمیم و یا سطح بالاتری از تجربه است که جایگزین تصمیم گیری های خود را.