پدر بزرگ و مادربزرگ

خواب در مورد و یا دیدن در رویای پدر بزرگ و مادربزرگ خود را نماد عشق، امنیت، حکمت و حفاظت است. اگر شما در خواب و در رویا ، شما را دیدم که شما به دنبال پدر بزرگ و مادربزرگ خود را ، آن را به معنای جستجوی خود را برای عشق و حفاظت است. شما ممکن است در حال عقب نشینی به نیازهای دوران کودکی.