زیر بغل

رویای در مورد زیر بغل نماد افکار و احساس مرتبط با تایید اجتماعی و پذیرش.