زیر بغل

هنگامی که شما رویای توجه به کسی و یا زیر بغل خود را نماد روابط خود را با دیگران و راه شما در حال معاشرت. شما کسی که می داند که چگونه به معرفی خود را به دیگران، چگونه به عمل در حالی که صحبت کردن با یک فرد خاص است. اگر شما بوی زیر بغل خود را در رویا به این معنی است که شما در حال تلاش برای جایگزینی برخی از ویژگی های آن، با فرض آن را پوشش می دهد تا شرایط. این رویا نشان دهنده شما به عنوان شما به دنبال تایید در اطراف شما.