آیاهواسکا

رویای در مورد ayahuasca نماد خطر همه چیز را به مشکلات خود را مواجه.