ترش

رویا در مورد میل مزه چیزی ترش نماد لذت بردن از چالش و یا مشکل است. من دوست دارم بدانم که چیزی باید سخت تر باشد یا احساس خوبی ندارد. رویا در مورد دوست نداشتن چیزی مزه ترش نماد احساسات است که یک وضعیت بیش از حد دشوار است و یا بیش از حد نگران در مورد احساس خوب نیست. کیه همچنین می تواند نمایندگی از احساس است که آن را یک وضعیت و یا رابطه است چیزی اشتباه با آن و یا در حال بدتر شدن است.