زیتون

رویای در مورد فک شکن آب نبات نماد احساس خوب رو به چالش است. با بهره گیری از نیاز به صبوری با چیزی دشوار و آهسته. احساس خوب بودن در پنجه های خود را نگه داشته و یا متوجه چگونه چیزی دشوار است تمام وقت. لذت بردن از احساس چیزی است که سخت به دستکاری و یا کنترل.