زیتون

رویای زیتون نماد لذت بردن از احساس امنیت در تمام زمان. تمایل به انجام هیچ کاری در حالی که شما در امان هستید. لذت بردن از چیزی است که کامل نیست. منفی, زیتون می تواند پذیرش بسیاری از ناراحتی در یک منطقه از زندگی خود را به منظور لذت بردن از درجه بالایی از ایمنی در دیگری نشان می دهد. نگه داشتن یک راز بزرگ، چرا که شما آن را امن نگه دارید. مثال: یک مرد جوان رویای یک زن زیبا را داشت که زیتون را دوست داشت. در زندگی واقعی او در حال اجرا یک کسب و کار بسیار سودآور و ماهرانه بدون مالیات بود. تا به حال به صرف بسیاری از زمان در از دست دادن و یا نگاه احمقانه در مردم با انتخاب های غیر معمول به دلیل او نمی خواست کسی به درک چگونه او در حال فرار با آن است. او امنیت را ترجیح می داد که بداند که او با فرار مالیاتی خود فرار می کند، قبل از هر چیز در زندگی خود.