آکادمی

اگر شما رویای ورزشگاه می تواند به معنای روابط جدید و یا امضا شانس شما در آینده داشته باشد. همچنین نماد شانس در عشق، خانواده جدید، فرصت های جدید، که شما در زندگی خود را داشته باشد.