زیتون

برای دیدن یا خوردن زیتون، نماد قناعت و دوستان وفادار است. زیتون در رویا نیز اشاره به حالت ابدی بودن کامل و کامل است. در رویای دیدن شاخه ای از اولیویرا، به معنای آشتی، صلح و امید است. شما همچنین می توانید یک راه حل برای درگیری های خود را پیدا کنید و یک بار گرفته شده از شما.