آسیاب آبی، آسیاب آبی

رویای آسیاب آبی نشان دهنده انگیزه و رشد است. شما باید عاقلانه, مبهم و نگه داشتن نظر خود را هنگامی که شما با استفاده از دارایی ها و امکانات است که به شما داده می شود. شما باید به وضوح درک اهداف خود را و رسیدن به آنها را به شدت گام به گام، تنها پس از آن شما رضایت داشته باشد.