آبی (تیره)

رنگ آبی تیره نماد بی احساسی است. افکار، نظرات و یا موقعیت هایی که سرد و بی تفاوت هستند. چیزی مثبت است که فاقد نگرانی برای احساسات دیگران است. این رنگ است که اغلب با موقعیت های که در آن شما و یا شخص دیگری سرد، بی پرده، و یا سخت همراه است. رنگ آبی تیره نیز می تواند نمایندگی از صداقت وحشیانه, که احساس نمی کند به خوبی و یا بسیار دشوار وضعیت است که به نفع شما.