ب (نامه)

حرف B در رویا نماد احساسات در مورد خود و یا برخی از منطقه ای از زندگی خود را، آسان نیست. هيچوقت چيزي بهت داده نشده. شما باید همه چیز را برنده شوید. بدون درمان خاص. منفی, حرف B ممکن است حسادت از افراد دیگر که همیشه زندگی آسان تر و یا درمان خاص تر از شما نشان می دهد. من دوست ندارم داشتن تمام توجه شما ممکن است احساس شما سزاوار تر است. زشت ترین احساس یا مقام دوم.