پرستار بچه

هنگامی که شما رویای پرستار بچه کسی نماد است که شما نیاز به مراقبت از خودتان، به عنوان بخشی از شما است که نیاز به مراقبت از وجود دارد. اگر شما رویای درخواست برای خدمات مراقبت از کودک, آن را نشان می دهد که شما نیاز به تشخیص در کودک درونی خود را.