درولینگ

اگر شما در خواب بود و در رویا شما را دیدم که شما در حال افتادن, ممکن است نشان می دهد که شما احساس احمقانه و یا خجالت توسط برخی از وضعیت. از سوی دیگر، شما ممکن است گرفتن همه چیز جدی و نیاز به اجازه سست.