بابون

رویای یک بابون نماد شما یا شخص دیگری است که عمدا نامناسب است. رفتار بی پروا. همچنین می تواند نمایندگی از مردم و یا رفتار است که انجام آنچه که آن را می خواهد حتی پس از گفته می شود نه.