زعفران

برای دیدن رشد زعفران به عنوان رویا با نماد مهم برای رویاپرداز توضیح داده شده است. این رویا به معنای معشوقه خیانتکار یا دوست دروغین است. خواب است که شما با استفاده از زعفران در مواد غذایی، اشاره به یک راه حل صلح آمیز برای مشکلات و مبارزه های خود را.