بابون

اگر شما رویای بابون, به این معنی است که شما باید باز تر زمانی که آن را درمان افکار و احساسات خود را. مطمئن شوید که شما به مردم بگویید چه فکر می کنید و چگونه شما احساس می کنید. معنی دیگر این رویا نیز توضیح می دهد که شاید شما خودتان را بیان نامناسب.