کاسه شستن

رویایی که در آن شما می بینید یادداشت های شستشو برای فعالیت های جدید است که شادی و شادی بسیار به ارمغان بیاورد. رویا، که در آن شما صورت خود را با آب از حوضه شستشو شسته، نشان می دهد احساسات نامرئی جدید. اگر کاسه شستشو شکسته شد، پس به این معنی است که شما رضایت برای صدمه زدن به دیگران دریافت خواهید کرد.