در پشتی

رویای بیرون رفتن از یک در پشتی نماد مواجه با مشکلات شما نمی خواهید در مورد فکر می کنم. شما ممکن است با یک وضعیت منفی مواجه است که ناخوشایند است که متوجه. رویای ورود از طریق درب پشت نماد نتیجه گیری به یک مشکل یا وضعیت منفی است. شما در نهایت تصمیم به انجام کاری در مورد یک مشکل. اگر شما یک مجرم یا فرد شما احساسات منفی در مورد راه رفتن بر روی یک در پشتی ممکن است ترس و یا شرم است که در حال تبدیل شدن به یک مکان مشترک برای شما منعکس کننده. رویای در مورد شنیدن ضربه زدن در درب پشت نماد نتیجه گیری به یک مشکل و یا وضعیت منفی شما نمی خواهید در مورد فکر می کنم. یک مشکل ممکن است شما را مجبور به مقابله با آن.