بیکن

رویای بیکن نماد خود رضایت کامل است. شما یا شخص دیگری که گرفتن لذت دقیقا همان طور که شما می خواهید. بیکن در رویاها معمولا نمادی برای لذت جنسی است. این نیز معمول است به رویای بیکن پس از خیال پردازی جنسی در مورد مردم. مثال: یک زن خواب پخت و پز بیکن در آشپزخانه برای دوست پسر خود. در زندگی واقعی، او باردار بود و تا به حال رابطه جنسی در مدت زمان طولانی بود. بیکن در حال پخته شدن منعکس آماده سازی خود را به لطفا دوست پسر خود را در رختخواب.