بیکن، بیکن دودی

هنگامی که شما رویای دیدن بیکن آن را به معنای مسائل اساسی و اساسی در زندگی شما. رویا همچنین می تواند نشانه ای از گفتن محبوب ~نان را به خانه~، که به این معنی است که هیچ کار است که باید انجام شود اگر شما می خواهید برای کسب حقوق و دستمزد مناسب وجود دارد. اگر شما می بینید بیکن است که خراب نماد برخی از وضعیت است که تابو است.