اردوگاه

رویای رفتن به اردوگاه نماد یک حالت حفاظت شده از سردرگمی یا ناتوانایی است. یک مشکل در زندگی شما وجود دارد، اما شما تمام حمایت. ایجاد یک تغییر بزرگ و یا انجام کاری کاملا متفاوت است، حتی اگر شما لازم نیست نگران باشید. مثال: یک زن یک بار، من رویای رفتن به عقب نشینی اردوگاه را دارم. در زندگی واقعی او کار خود را از دست داده و در خانواده خود بستگی دارد در حالی که او تا به حال دیگری.