بدمینتون در بازی ها

رویای در مورد بدمینتون نماد چالش است که نیاز به تفکر سریع. تصمیم گیری باید به سرعت ساخته شده و یا فرصت ها را می توان از دست رفته. بازی بدمینتون می تواند توانایی انطباق با نوعی از رویارویی و یا فرصت های جدید را منعکس کند.