چمدان

رویای در مورد چمدان نماد تمایل خود را به تجربه چیزی متفاوت است. شما ممکن است بخواهید برای تعمیر روابط و یا محیط زیست خود را با متفاوت بودن با آنچه شما در حال حاضر انجام می دهند. شما ممکن است بخواهید به ترک گذشته پشت سر و یا به افراد دیگر نشان می دهد که چگونه متفاوت شما هستند. متناوبا, چمدان ممکن است تمایل خود را به رفتن در تعطیلات و یا سفر منعکس.